Mange som rammes av kreft ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig å avklare de muligheter man har. Arbeidsplassen er en for mange en viktig arena for deltakelse, fellesskap, rehabilitering og økonomi.


Hold kontakt med arbeidsgiver
Det er viktig å ha en god og åpen dialog slik at arbeidsgiver kan forstå situasjonen du er i og tilrettelegge for behovene du har. Arbeidsgiveren plikter å legge arbeidet til rette for deg så langt det er mulig. Du som arbeidstaker plikter å samarbeide om å fine løsninger som hindrer unødig
langvarig sykefravær. Du må være innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid, hvis det ikke er mulig å utføre de arbeidsoppgavene du har hatt tidligere. Krav til oppfølgning som du bør være klar over når du blir sykemeldt:
• Innen 4 uker: Arbeidsgiveren din skal ta initiativ til å utarbeide en oppfølgingsplan sammen med deg. Planen skal godkjennes av deg, og den som har sykmeldt deg skal ha kopi av planen når den er klar
• Innen 7 uker: Arbeidsgiveren din skal innkalle deg til første dialogmøte. Bedriftshelsetjenesten og sykmelder kan også være med på møtet
• 8 uker: NAV og sykmelder skal vurdere om du kan være delvis i arbeid, eventuelt med tilrettelegging på arbeidsplassen
• Innen 6 måneder: NAV skal innkalle deg til andre dialogmøte sammen med arbeidsgiveren din og eventuelt med den som har sykmeldt deg.
Både du og arbeidsgiveren din kan ta initiativ til dialogmøte ved behov.
Hva kan NAV hjelpe deg med?
Har du arbeidsevne og bedriften ikke kan tilby et tilpasset arbeid, kan NAV bistå deg i å fine et egnet arbeid, eventuelt hjelpe deg med ulike kvalifieringstiltak. Det finnes flere virkemidler og tiltak for deg som er sykmeldt, eller som står i fare for å bli det.
Her er noen eksempler:
• Gradert sykmelding skal brukes der du kan utføre deler av dine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert, ved å bruke lenger tid på arbeidsoppgavene eller når du delvis kan utføre nye arbeidsoppgaver. Dette gjelder også etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak
• Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i den perioden du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid
• Du kan få reisetilskudd istedenfor sykepenger eller arbeidsavklaringspenger hvis du kan utføre arbeidet ditt, men har vanskeligheter med å komme deg til og fra jobben
• Hjelpemidler, omskolering og arbeidsplassvurdering. Arbeidsplassvurdering kan gjøres av ergo- eller fysioterapeut. De kan hjelpe deg med tilretteleggingstiltak. Trenger du spesielle hjelpemidler kan du søke NAV om det. I tillegg kan du eventuelt søke skolegang, kurs, hospitering og
arbeidstrening dersom det er nødvendig for at du skal komme i jobb igjen etter kreftsykdom
• Tilretteleggingstilskudd er en ytelse som skal bidra til at arbeidsgiver tilrettelegger arbeidet slik at du kan være i arbeid. Ordningen gjelder bare for ansatte i IA-virksomheter
Du kan lese mer om virkemidlene på NAVs nettside eller ta kontakt med ditt lokale NAV kontor.
Kan jeg bli oppsagt på grunn av langvarig sykefravær?
De første 12 månedene fra sykmeldingstidspunktet er du vernet mot oppsigelse på grunn av sykdom (Arbeidsmiljølovens § 15-8), men vær oppmerksom på at det kun gjelder oppsigelser grunnet sykefraværet. Det innebærer at du kan bli oppsagt av andre grunner, for eksempel innskrenkinger i bedriften. Du har da ikke sterkere oppsigelsesvern enn de øvrige ansatte. Det er arbeidsgiver som må bevise at sykdom ikke er den egentlige oppsigelsesgrunnen. Enhver oppsigelse skal være saklig begrunnet.
Det er viktig at arbeidsgiver har forsøkt og du har medvirket til at tilrettelegging kan skje der det er mulig. Hvis du skal ha møte med arbeidsgiver kan du ta med deg tillitsvalgt hvis du ønsker det.
Du kan lese mer om oppsigelse på Arbeidstilsynet sine sider www.arbeidstilsynet.no.
Til deg som er arbeidsgiver
Hva kan du gjøre når en ansatt forteller at han/hun har fått kreft? Sett av tid til samtaler og se hvilke tiltak og tilrettelegging som kan gjøres for den som er syk. Det er viktig å sette av tid til et møte med den ansatt så tidlig som
mulig. Hvis mulig, involver bedriftshelsetjenesten. Mer veiledning kan du få i NAV-heftet «Den vanskelige, nødvendige og gode samtalen» eller ved å kontakte NAV.
NAV Arbeidslivssenter
I hvert fylke har NAV et Arbeidslivssenter. Senteret gir hjelp og bistand til IA-bedrifter tilpasset virksomhetenes egne behov, både med hensyn til å forbedre sykefraværet og til å inkludere mennesker med nedsatt arbeidsevne inn i
virksomheten.