Det er ikke alltid lett å vite hvor man skal henvende seg for å få hjelp til å finne ut hva slags rettigheter man har som kreftpasient. Vi har laget en liten oversikt:

Kreftkoordinator i kommunen
Kreftkoordinator i kommunen har oversikt over de tilbud og muligheter som finnes for kreftrammede der du bor.

Sykehussosionom
Sykehussosionom finer du på de fleste store sykehus som behandler kreftsykdommer. Sosionomen tilbyr samtaler, råd og veiledning om blant annet:
• Hjelpeordninger i hjemmet
• Arbeid og studier
• Støttesamtaler om følelsesmessige reaksjoner

Vardesenteret
Vardesenteret er en møteplass for kreftpasienter, pårørende og andre som er berørt av kreftsykdom. Her finer du en rekke tilbud rettet inn mot alle faser i et pasientforløp, knyttet til temaer som ernæring og kosthold, kreft og seksualitet, fysisk trening og et variert utvalg kurs rettet mot å mestre livet som kreftoverlever. Vardesentrene har også jurister som gir gratis rådgivning om rettigheter og muligheter til pasienter, pårørende.
Sentrene ligger ved Radiumhospitalet og Ullevål sykehus i Oslo, St. Olavs Hospital i Trondheim, Stavanger Universitetssjukehus, Haukeland sykehus i
Bergen, Nordlandssykehuset i Bodø og ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Du treffer juristene på Vardesentrene ved:
• Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet
• Tromsø, Universitetssykehuset i Nord Norge
• Trondheim, St. Olavs Hospital
• Universitetssykehuset i Bergen, Haukeland

Hjelp i offentlig forvaltning
Helfo – telefon 815 70 030 svarer blant annet på spørsmål om dekning av helseutgifter, frikortordningen, egenandeler og tannbehandling. De administrer fastlegeordningen, Europeisk helsetrygdekort og brudd på behandlingsfrister i helsevesenet.
NAV – telefon 55 55 33 33 svarer blant annet på spørsmål om livsoppholdsytelser under sykdom, tilrettelegging i arbeidslivet, grunn- og
hjelpestønad, ytelser ved dødsfall og utgifter til parykk. Du finner ulike søknadsskjema nå nettsidene til nav.
Pasientreiser – telefon 05515 her kan du bestille reisen, få svar på spørsmål om reise til og fra behandling, kost og overnatting i forbindelse med
sykehusopphold
• Kommunen du bor i svarer blant annet på hjelpeordninger i hjemmet, hjemmehjelp og hjemmesykepleie, bostøtte og transportordninger
Arbeidstilsynet – svartjenestetelefonen 815 48 222 hvor du blant annet kan få svar på arbeidsgivers tilretteleggingsplikt i forbindelse med sykdom,
oppsigelse og permisjon, og skadelige stoffer i arbeid
Skatteetaten – kundetelefon 800 80 000 her får du informasjon om skatteregler og kan bestille og endre skattekort

Pasient – og brukerombudet
Pasient- og brukerombudet kan gi deg få råd, veiledning og informasjon om rettighetene dine som pasient, bruker eller pårørende overfor helsetjenesten eller sosialtjenesten. De kan også bistå deg med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.
Du finner et pasientombud i hvert fylke.
Andre som tilbyr gratis rettshjelp:
Advokatvakten
Advokatforeningen har oversikt over advokater der du bor. Mange kommuner har egne ordninger med advokatvakt der du kan du møte opp og få inntil en halv time gratis advokathjelp. Du kan også sjekke om innboforsikringen din dekker advokatutgifter.

Studenttiltak
Juss-buss, Oslo – 22 84 29 00
JURK (Juridisk rådgivning for kvinner), Oslo – 22 84 29 50
Jusformidlingen, Bergen – 55 58 96 00
Jushjelpa i Midt-Norge – 73 51 52 50
Jusshjelpa i Nord-Norge – 77 64 45 59

Fri rettshjelp
Trenger du juridisk bistand, men ikke har betalingsevne, finnes ordningen fri rettshjelp. Tilbudet består av gratis råd fra en jurist (fritt rettsråd), fri sakførsel i saker som går for domstolene eller fritak fra å betale rettsgebyr. Eksempel på fritt rettsråd kan være veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor retten, som skriving av søknader, klager, og korrespondanse med en motpart. Det kan også være ren rådgivning i juridiske spørsmål.
Det er noen økonomiske grenser for hvem som kan få fri rettshjelp. For enslige er grensen en bruttoinntekt på 246 000 kroner. For ektefeller og samboere med felles økonomi er grensen 369 000 kroner. Nettoformuen kan ikke være større enn 100 000 kroner. Det kan være at du må betale en egenandel for rettshjelpen. Det blir behovsprøvd.