Rehabilitering og opptrening skal gi deg muligheten til å komme tilbake til hverdagen så raskt som mulig. Målet er å kunne mestre livet med kreft, eller livet etter kreftsykdom, med god livskvalitet. Det er lurt å tenke rehabilitering helt fra starten av sykdommen og behandlingen.Det finnes mange ulike rehabiliteringstilbud. Rehabilitering kan foregå hos fysioterapeut eller hos annen behandler, ved deltakelse i turgrupper eller ved lignende aktiviteter i lokalmiljøet. Rehabilitering kan også skje ved opphold på et rehabiliteringssenter.

Nederst i artikkelen finner du en oversikt over alle landets rehabiliteringssenter. Fra og med juli 2017 kan pasienter fritt velge sted for rehabilitering.

Rehabilitering på sykehuset

På sykehuset kan du får kartlagt ditt behov for rehabilitering. Legen kan ved behov henvise deg til fagpersoner som fysioterapeut, sosionom, klinisk
ernæringsfysiolog, sexolog, psykolog eller psykiatrisk sykepleier. Legen kan også henvise deg videre til rehabiliteringsopphold etter endt opphold på sykehuset. På mange sykehus vil du i tillegg fine tilbud som:
Lærings- og mestringssenteret (LMS) – Arrangerer kurs og gruppebasert opplæring til pasienter og pårørende
Vardesenter for kreftpasienter og pårørende – Her kan du møte andre i lignende situasjon, snakke med en likeperson, få informasjon og veiledning eller delta på kurs og grupper.
Pusterom – Et lavterskel aktivitets- og treningssenter på sykehuset hvor du kan få veiledning og delta på ulike gruppetilbud.

 

Rehabiliteringstilbud i kommunen

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for rehabilitering der du bor. Mange kommuner har et tverrfaglig tilbud med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom. Du har rett på et helhetlig tilbud. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling. Dette gjelder både på individnivå mellom pasient/bruker og tjenesteytere, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer.

Det finnes ulike typer tilbud i kommuneen. Eksempler på tilbud i kommunen kan være:
Frisklivsentral – Tilbyr individuell veiledning, kurs og gruppetilbud innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, psykisk helse og søvn
Kommunale Lærings- og mestringssentre – Tilbyr opplæring og kurs
Kreftkoordinator – Kreftkoordinatorene skal ha oversikt over lokale tilbud og kan bistå deg i rehabiliteringen
Aktiv på dagtid – Tilbyr varierte treningstilbud

 

Fysioterapi

Fysioterapi kan være en del av rehabiliteringen. For å få dekket utgifter til fysioterapi, må du ha henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Henvisningen gjelder for inntil 24 behandlinger. Hvis du trenger flere behandlinger, må du få ny henvisning.
For at du skal få dekket utgifter til fysioterapi, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen. Undersøk direkte med fysioterapeuten om han/hun har en slik avtale, eller ta kontakt med kommunen.

 

Fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi

En manuellterapeut har eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi ved universitet eller tilsvarende. Du trenger ikke henvisning for å få behandling hos manuellterapeut. Manuellterapeuten kan henvise deg videre til legespesialist eller røntgen ved behov. Manuellterapeuten kan i tillegg til å gi fysioterapi og manuellterapi, sykemelde deg i opptil 12 uker.

 

Hva kan du gjøre selv?

Rehabilitering handler mye om det du kan gjøre selv med å være fysisk aktiv, ha et sunt kosthold, få tilstrekkelig søvn og ha sosial omgang med andre. Du kan også lese om mange nyttige tips i Kreftforeningen sin brosjyre «fysisk aktivitet gir helsegevinst- også etter en kreftdiagnose».

 

Kurs og grupper

Du kan delta på ulike kurs og grupper der du bor. Du kan ta kontakt med kommunen din, idrettslag og andre aktører for å forhøre deg om tilbudene som finnes. Lurer du på hvor mye kroppen din vil tåle av trening og fysisk aktivitet, kan du be om veiledning fra fastlegen din eller fra en fysioterapeut i kommunen din.

 

Treff andre i samme situasjon

Sammen med en likeperson og pasientforeningene kan du få tilbud om samvær, kurs og grupper med andre som har vært/er i samme situasjon som deg. De ulike pasientforeningene har lokallag som har tilbud om turgrupper, bassengtrening, likepersonsarbeid og annet.

 

Arbeidsrettet rehabilitering

Har du behov for arbeidsrettet rehabilitering, kan du be om henvisning fra legen din. Tilbudet er rettet mot personer som skal tilbake til jobb, men også mot dem som trenger opptrening og tilrettelegging for å kunne beholde sin funksjon for å klare å fungere i arbeidet.

 

Både NAV og helseforetakene har tilbud

Raskere tilbake er et program med arbeidsrettede tiltak i regi av NAV. Helseregionene har også ulike rehabiliteringstiltak for Raskere tilbake. Tiltakene kan være et dagtilbud eller det kan være institusjonsopphold over noen uker.
AiR-klinikk er et nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering
• Informasjon om NAV sine tiltak samt arbeidsgivers tilretteleggingsplikt vil du finne på www.nav.no eller kontakt NAV for å få nærmere informasjon

 

Her er en oversikt over alle landets rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Sør-Øst Beitostølen Helsesportsenter 

Sentervegen 4, 2953 Beitostølen -5-30 år

· Diagnoseuavhengige døgnplasser til barn og unge i aldersgruppene 5-17 år og 18-30 år med ulike typer funksjonsnedsettelser inkludert fatigue etter kreftbehandling.

· Kreftpasienter med fatigue i aldersgruppen over 30 år, kan etter spesiell vurdering i helseregionene også få tilbud hvis man mener de vil ha stor nytte av helsesport.

· Tilbudet er gruppebasert med mulighet for individuell tilpasning.

· Tilbudet er fokusert på tilpasset, variert og lystbetont fysisk aktivitet med tanke på oppfølging i lokalmiljø. 30 Seneffekter etter kreftbehandling

CatoSenteret 

Postboks 164, 1556 Son -Alle aldre

· Tilbud om individuell døgn-, kort dag (1-3 t)- og ambulant rehabilitering til kreftpasienter med redusert funksjonsnivå/allmenntilstand etter kreftbehandling.

· Tilbudet består blant annet av tilpasset trening individuelt og i grupper, samtaler og kostholdsveiledning.

· Støtteundervisning tilbys til elever i grunn- og videregående skole.

· Tilbud om rehabilitering i gruppe til barn og unge med CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom).

Jeløy kurbad

Bråtenggata 94, 1515 Moss 18 år

· Individuell døgnbasert rehabilitering til alle grupper kreftpasienter inkludert dem som sliter med senplager som fatigue.

· Tilbudet består av individuelt tilpasset trening både i grupper og individuelt, lærings- og mestringstilbud med undervisning, samtalegrupper og mestringsaktiviteter. Fatigue er et sentralt tema.

· Individuell oppfølging av relevant fagperson etter behov.

Kysthospitalet, Sykehuset i Vestfold

Kysthospitalveien 61, 3294 Stavern -Alle aldre

· Individuell døgnbasert rehabilitering for alle grupper kreftpasienter inkludert kreftoverlevere med senplager.

· Rehabiliteringsuker spesialtilpasset for spesifikke kreftgrupper.

· Tilbudet er tverrfaglig og tilpasset den enkeltes behov.

· Skoletilbud til elever i grunn- og videregående skole.

Landaasen 

Landåsvegen 747, 2861 Landåsbygda 18 år

· Individuell (2-5 uker) og gruppebasert (4 uker) døgnrehabilitering for alle grupper kreftpasienter inkludert pasienter med senplager etter kreftbehandling.

· Tilbudet består blant annet av tilpasset trening individuelt og i Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. 31 grupper, øvelse i avspenning/ kroppsbevissthet og undervisning.

Montebellosenteret 

Kurstedvegen 5 2610 Mesnali 18 år

· Kurs av en ukes varighet for pasienter som har eller har hatt kreft. Anledning til å ha med pårørende.

· Tema er varierte og flere vil kunne være aktuelle for pasienter som plages av fatigue etter kreftbehandling.

· Til Montebellosenteret søkes det direkte til senteret (ikke via RKE), og legen din søker garanti fra NAV.

· Du må betale en egenandel som pasient, og en egenandel for pårørende. På familiekursene hvor barn er pårørende er det ingen egenandel, og det samme gjelder der det er barnet selv som har kreft. Egenandelen kan ikke føres på egenandelskortet.

Se kursplan for kommende kurs her. 

Ringen Rehabiliteringssenter 

Nordre Ringsveg 82, 2390 Moelv 18 år

· Individuell døgn- og dagrehabilitering og individuelt tilpasset rehabilitering i gruppe for alle grupper kreftpasienter inkludert kreftoverlevere med senplager. Tilbudet hensyntar pasienter med fatigue.

· Tilbudet består blant annet av individuelt tilpasset trening og hjelp til mestring. Senteret har fokus på energiøkonomisering og balanse mellom aktivitet og hvile.

Steffenrud Rehabiliteringssenter 

2846 Bøverbu 18 år

· Individuell døgn- og dagrehabilitering for alle grupper kreftpasienter inkludert kreftoverlevere med senplager.

· Tverrfaglig tilbud som tar utgangspunkt i enkeltpasientens målsetninger.

· Tilbudet består blant annet av tilpasset trening, veiledningssamtaler, kostholdsveiledning og undervisning individuelt og i grupper.

Sørlandets rehabiliteringssenter 

4596 Eiken 18 år

· Individuell døgnbasert kreftrehabilitering for pasienter som skal starte eller som nettopp har fullført behandling. Varighet tilpasses individuelt (2-3 uker).

· Gruppebasert døgnbasert kreftrehabilitering, med mulighet for individuell tilpasning, for pasienter som har avsluttet behandling for kortere eller 32 Seneffekter etter kreftbehandling lengre tid siden. Mulighet for å delta i rene kreftgrupper eller diagnoseuavhengige grupper for blant annet fatigue. Varighet er 3 uker med en ukes oppfølgningsopphold etter 2-3 måneder.

· Tilbudet består blant annet av tilpasset aktivitet og trening (i treningssal, varmtvannsbasseng og ute i naturen), temasamlinger og individuelle veiledningssamtaler.

Helse Vest Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) 

Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssjuk ehus, PB 1400, 5021 Bergen. 18 år

· Pasienter med kronisk fatigue tas per idag fortløpende inn i polikliniske rehabiliteringsgrupper.

· Det er planlagt et eget gruppebasert poliklinisk rehabiliteringstilbud for pasienter med fatigue fra høsten 2015, hvor målgruppe er pasienter som har fått onkologisk kreftbehandling i kurativ hensikt. Tilbudet er for pasienter som kan reise til og fra sykehuset kursdagene.

· Tilbudet blir over to ganger per uke over 16 uker med oppfølging etter tre måneder og ett år.

· Tilbudet består av individuelle samtaler, gruppesamtaler, forelesninger, trening, ernæringskurs, oppmerksomhetstrening og utveksling av egne erfaringer. Det fokuseres spesielt på helse og positiv tenking.

LHL-klinikkene Nærland 

Grenseveien 12, 4365 Nærbø 18 år

· Gruppebasert individuelt tilpasset rehabiliteringsopphold over tre uker rettet mot pasienter som er ferdigbehandlet for kreft.

· Pasienter med lett/moderat grad av fatigue deltar i ordinært opplegg med tilpasninger.

· Oppholdet har fokus på fysisk Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. 33 aktivitet, læring og mestring og består av trening og gruppesamtaler/veiledning.

· Pasienter som ikke kan delta i gruppeprogram, kan tilbys opphold med fokus på ernæring og lett fysisk aktivitet.

Ravneberghaugen rehabiliteringssenter 

Nordstølen 55, 5217 Hagavik 18 år

· Tilbud om individuell- og gruppebasert døgnrehabilitering av 3 ukers varighet til alle grupper kreftpasienter inkludert dem som sliter med senplager som fatigue. · Tilbudet består blant annet av tilpasset trening, undervisning og individuell veiledning i forhold til energiøkonomisering/mestring av hverdagen, avspenningsgrupper og tidvis mindfulness.

Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter 

6968 Flekke 18 år, (unggrupper fra 16 år)

· Individuell døgn- og dagrehabilitering etter kreftsykdom. Tilbud om rehabilitering i gruppe for pasienter som er ferdigbehandlet for brystkreft.

· Landsdekkende tilbud om rehabilitering i grupper til kreftpasienter i alderen 16 til 35 år som er ferdigbehandlet for kreft for inntil 5 år siden, uavhengig av kreftdiagnose.

· Fatigue er et sentralt tema ved all kreftrehabilitering.

· Tilbudet består blant annet av individuelt tilpasset trening, friluftsliv, samtale og undervisning.

Åstveit Helsesenter AS 

Åstveitveien 73, 5106 Øvre Ervik 18 år

· Kreftoverlevere med kronisk fatigue er velkommen til å søke på døgn-,dag-, eller arbeidsrettet rehabilitering. Behandlingsopplegg og varighet av oppholdet tilpasses den enkelte pasient.

· Tilbudet vil bestå av individuell oppfølging av ergoterapeut/sykepleier/fysioter apeut /lege i form av 34 Seneffekter etter kreftbehandling undervisning, veiledning og konkrete verktøy som kan gjøre hverdagen enklere.

Helse Midt-Norge LHL-klinikkene Røros 

Øverhagaen 15, 7374 Røros 18 år

· Gruppebaserte individuelt tilpassede kreftrehabiliteringskurs til pasienter som har gjennomgått behandling for kreftsykdom.

· Tilbudet består blant annet av tilpasset fysisk trening, undervisning, gruppesamtaler og innføring i kognitiv metodikk. Sterkt fokus på fatigue med blant annet egen legetime rundt temaet.

· Tar imot pasienter fra hele landet.

Muritunet 

Muri, 6210 Valldal 18 år

· Individuelt døgnbasert rehabiliteringstilbud til kreftpasienter med fatigue etter kreftbehandling.

· Tilbudet er bygd på tre grunnpilarer: kosthold, kognitive endringsprosesser og fysisk aktivitet.

Selli Rehabiliteringssenter 

7540 Klæbu 18 år

· Tilbud om individuell dag- og døgnrehabiliering til opererte og ikke opererte kreftpasienter. Pasienter med ulike senplager etter kreft og kreftbehandling, som f. eks. fatigue, kan også søke.

· Tilbudet består av tilpasset trening. Kostholdsveiledning og individuelle samtaler med lege/psykiatrisk sykepleier tilbys ved behov.

Helse Nord Helgeland Rehabilitering 

Navlenveien 1, 8920 Sømna 18 år

· Individuell døgnbasert rehabilitering for kreftpasienter som har senplager etter sykdommen som f.eks. fatigue.

· Tilbudet består blant annet av tilpasset fysisk aktivitet, veiledning om kost og ernæring, samtaler/undervisning om psykiske reaksjoner knyttet til sykdom og strukturerte samtaler med økt mestring av sykdom som mål, inkl. informasjon om følgetilstander og hvordan dette kan håndteres, evt. forebygges.

Nordtun Helserehab 

8170 Engavågen 18 år

· Individuelt døgnbasert rehabiliteringstilbud for kreftpasienter med vesentlig redusert funksjonsnivå etter behandling/kirurgi og pasienter med følgevirkninger etter sykdommen, for eksempel fatigue, som skal lære å leve med alvorlig sykdom.

· Tilbudet består blant annet av individuelt tilpasset trening, samtaler og tiltak rettet mot ernæring.

Valnesfjord helsesportsenter 

Østerkløftveien 249, 8215 Valnesfjord 18 år

· Gruppebasert rehabiliteringstilbud for kreftpasienter/kreftoverlevere med ulike former for kreft. De fleste som kommer har fatigue.

· Det er muligheter for å sette sammen grupper med unge voksne, eller å tilby familieopphold (dersom det er søkergrunnlag).

· Virkemidler i rehabiliteringen er tilpasset fysisk aktivitet inne og ute, undervisning og samtaler.

· Temaopphold er også en del av tilbudet (friluftsliv, ridning, aktivitetshjelpemidler).

Oversikten er hentet fra Helsedirektoratet i 2017

Rehabiliteringsopphold

Det finnes flere regionale og landsdekkende rehabiliteringssentre der du kan få døgnopphold fra to til fire uker. Noen av institusjonene har gruppetilbud for kreftpasienter.
Du kan kontakte helseregionen din på telefon 800 300 61 for å få informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke rehabilitering.
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Midt
Helse Nord