Økonomireglement regulerer økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen.Økonomireglementet, slik de her foreligger, er gjeldende for samtlige deler av driften til Ung Kreft. Ung Krefts økonomiske midler skal forvaltes på en måte som best mulig fremmer intensjonene i organisasjonens arbeid.

Økonomireglementet gjelder for tillitsvalgte i hele organisasjonen, samt deltakere på arrangement i regi av organisasjonen, både sentral, lokalt og i prosjekter. Andre som utfører oppdrag for, eller opptrer på vegne av organisasjonen, kan etter avtale komme inn under bestemmelsene.

Økonomireglement i Ung Kreft, revidert 2018