Er du under studier og får kreft, vil det kunne få betydning for deg i flere sammenhenger. Studiesituasjonen kan tilrettelegges ut ifra dine særlige behov under sykdommen og behandlingen.

Studentsamskipnaden
De fleste høyskoler og universiteter har Studentsamskipnad for studenter med blant annet helsetjeneste (lege og psykolog) og rådgivningstjeneste (sosionom). De har ulike tilbud som fastlege, samtalegrupper, sorgtjeneste, rådgivning knyttet til NAV og Lånekassen. Nærmere informasjon får du ved å ta kontakt med studentsamskipnaden. Kan jeg få tilrettelagt eksamen? Hvis du av helsemessige grunner har behov for å ta pauser, bruke lenger tid på eksamen på grunn av fysiske plager eller du har vanskeligheter med å konsentrere deg, kan du søke undervisningsinstitusjonen om tilrettelagt eksamen. Husk at behovene dine må dokumenteres av lege. Meld fra til studiestedet ved langvarig sykdom Det er viktig å holde undervisningsstedet orientert hvis du ikke får deltatt på obligatorisk undervisning eller ikke får tatt eksamen. Blir studietiden din forlenget med flere semestre kan du risikere å bli utestengt fra videre studier grunnet manglende progresjon. Det er også viktig å informere Lånekassen om du har lån derfra. Du kan diskutere muligheten for særlige ordninger med studiestedet, ut ifra dine behov for eventuell fysisk tilrettelegging eller faglige utfordringer. Sykestipend fra Lånekassen Blir du syk og ikke kan følge undervisning eller ta eksamen, kan lånet for denne perioden omgjøres til sykestipend. Det samme gjelder hvis du en periode må være hjemme med ditt syke barn under 12 år og dermed ikke får fulgt undervisning. I begge tilfeller må sykeperioden dokumenteres. Hva er sykestipend? Sykestipend betyr at lån gjøres om til stipend når du blir syk i en periode du mottar støtte fra Lånekassen. Vanlig stipend gjøres om til sykestipend. 84 85 Vilkår for sykestipend For å få sykestipend må du oppfylle vilkårene: • Du kan bare få sykestipend for sykdomsperioder som oppstår etter at søknaden din om støtte er kommet inn til Lånekassen. Det kan gjøres unntak for dette hvis du var i støtteberettiget utdanning i semesteret før sykdomsperioden • Du må være 50 prosent eller mer studieufør • Du kan ikke ha rett til sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i sykdomsperioden Lånekassen kan gi sykestipend inntil fire måneder og to uker per undervisningsår. Lånet for de første 14 dagene av en sykeperiode er såkalt karenstid og blir ikke omgjort til stipend. Hvis du er ny student og er syk når undervisningen starter, gjelder ikke ordningen med omgjøring av lån til stipend. Da bør du vurdere å ikke ta imot studielån dersom sykdommen hindrer deg i å gjennomføre studiene. Hvis du er i gang med studieløpet ditt kan Lånekassen godta søknaden din. Søknad om omgjøring skrives på egen blankett, og må være mottatt av Lånekassen senest seks måneder etter at undervisningsåret er avsluttet. Sykepenger for studenter Har du hatt jobb ved siden av studiene, kan du ha opparbeidet deg rett til sykepenger. Hvor mye du får er avhengig av arbeidsinntekten og arbeidsforholdet. Arbeidsavklaringspenger for studenter Du regnes som student når du gjennomfører studier som gir rett til støtte fra Statens Lånekasse for utdanning, og utdannelsen er offentlig godkjent. Videregående opplæring er også omfattet. Du kan motta arbeidsavklaringspenger først når muligheten for sykestipend i Statens Lånekasse ikke er til stede. Du kan motta arbeidsavklaringspenger hvis du må avbryte studiene på grunn av sykdom, skade eller lyte, og har behov for aktiv behandling før du kan fortsette studiene. For at regelverket for studenter skal komme til anvendelse, må målet være at du klarer å gjenoppta studiene etter endt behandling. Medfører sykdommen til at du må avbryte studiet i en lengre periode, at du må avslutte den påbegynte utdanningen eller du trenger annen og mer omfattende bistand fra NAV for å komme i arbeid, vil din sak bli vurdert etter de ordinære 86 87 reglene for arbeidsavklaringspenger. For å ha rett til arbeidsavklaringspenger som student må du avbryte studiet helt. Det er ikke tilstrekkelig med redusert studieprogresjon. Dette innebærer at du ikke kan følge undervisning, studere hjemme, levere oppgaver eller delta på eksamen i perioden du er syk. Hvis du mottar arbeidsavklaringspenger og sykepenger for deltidsstillingen du jobber, kan det være lurt å ta kontakt med NAV i forhold til hvordan du skal fylle ut meldekortene dine. Søknadsskjema finner du på NAV sine nettsider. Reiseutgifter i stedet for arbeidsavklaringspenger Har du i en avgrenset periode problemer med å komme deg til jobb eller undervisning på grunn av sykdom eller skade, kan du få dekket ekstra transportutgifter til daglig reise som et alternativ til arbeidsavklaringspenger. Økonomisk stønad I perioder med langvarig sykdom kan du ha rett til økonomisk stønad. Forutsetningen er at du ikke har andre inntekter eller oppsparte midler som du kan leve av. Kontakt ditt lokale NAV kontor og husk å ta med deg nødvendig dokumentasjon. Student i utlandet og rett på helsehjelp Studerer du i utlandet og har lån fra Lånekassen er du automatisk medlem av folketrygden. Er du student i utlandet mer enn 12 måneder og uten studielån fra Norge, må du søke frivillig medlemskap i folketrygden hvis du vil beholde dine trygderettigheter og retten til helsehjelp i Norge. Hva med verneplikten? Det er ingen regel som sier at ungdom som har kreft ikke kan avtjene verneplikt. Blir du innkalt til tjeneste kan du be om fritak og levere legeerklæring. Ønsker du å avtjene verneplikten må du vise til legeerklæring som sier at det er forsvarlig å avtjene verneplikten.

cheap Spain football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap Chelsea football shirts  |
cheap Everton Football Shirts  |
cheap Belgium football shirts  |
cheap Inter Milan football shirts  |
cheap Tottenham Hotspur football shirts  |
cheap Tottenham Hotspur football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap Inter Milan football shirts  |
cheap Atletico De Madrid football shirts  |
cheap Melbournevictory football shirts  |
cheap Melbournevictory football shirts  |
cheap PSG football shirts  |
cheap Barcelona football shirts  |
cheap Barcelona football shirts  |
cheap Manchester United football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap Manchester United football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap Barcelona football shirts  |
cheap Barcelona football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap Manchester United football shirts  |
cheap Manchester United football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap Barcelona football shirts  |
cheap Chelsea football shirts  |
cheap AC Milan football shirts  |
cheap AC Milan football shirts  |
cheap AC Milan football shirts  |
cheap Barcelona football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap Manchester City football shirts  |
cheap AC Milan football shirts  |
cheap Liverpool footbal lshirts  |
cheap Celtic football shirts  |
cheap AC Milan football shirts  |
cheap Portugal football shirts  |
cheap North Ireland football shirts  |
cheap Manchester United football shirts  |
cheap Manchester United football shirts  |
cheap Juventus football shirts  |
cheap Borussia Dortmund football shirts  |
cheap Bayern Munich football shirts  |
cheap Manchester United football shirts  |
cheap Germany football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap Manchester United football shirts  |
cheap France football shirts  |
cheap Germany football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap Spain football shirts  |
cheap Juventus football shirts  |
cheap Juventus football shirts  |
cheap Manchester City football shirts  |
cheap Belgium football shirts  |
cheap Chelsea football shirts  |
cheap Leicester City football shirts  |
cheap Leicester City football shirts  |
cheap England football shirts  |

cheap football kits
cheap football shirts
cheap football tops