Hjelp, jeg har fått kreft!

Kreftrammedes rettigheter

I møte med helse- og omsorgstjenesten har du flere lovfestede rettigheter som pasient. Vi har laget en oversikt.

Informasjon
Helsepersonell og andre omsorgsyteren har plikt til å gi deg informasjon om rettighetene dine som pasient og bruker. Informasjonen skal gis på en forståelig måte ut i fra dine forutsetninger, basert på alder, modenhet, erfaring og språklige ferdigheter.

Rett til å medvirke
Som bruker av helse- og omsorgstjenester har du rett til å medvirke i utformingen av det tilbudet som gis, innenfor rammene av det som er medisinsk
faglig forsvarlig. Brukermedvirkning er en rettighet du har, og ikke noe helsepersonell kan velge å forholde seg til.

Samtykke til behandling
Du har selv rett til å bestemme om du vil motta den helsehjelpen som tilbys. Både muntlig og stilltiende samtykke skal aksepteres. Stilltiende samtykke anses å foreligge der det ut fra din handlemåte og omstendighetene for øvrig er sannsynlig at du godtar helsehjelpen.

Informasjonen i artiklene under er hentet fra kreftforeningens rettighetsbrosjyre. 

 


Råd og hjelp til mine rettigheter
Det er ikke alltid lett å vite hvor man skal henvende seg for å få hjelp til å finne ut hva slags rettigheter man har som kreftpasient. Vi har laget en liten oversikt:

Les mer

Helsevesen og fastlege
Som pasient eller bruker av helse- og omsorgstjenester har du flere rettigheter som gir deg mulighet til å påvirke din egen helsesituasjon. Reglene skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom deg som pasient/bruker og tjenesteyter. Lovreguleringen skal sikre sosial trygghet og lik tilgang på tjenester av god kvalitet. Nedenfor gjennomgår vi noen av de sentrale rettighetene.

Les mer

Økonomiske støtteordninger
Det kan oppstå mange utgifter i forbindelse med kreft. Du får dekket de fleste utgifter til helsetjenester og behandling, men du må ofte betale egenandel. Det er spesielle regler for utgifter til mammografi brystprotese, parykk, tannbehandling og andre utgifter ved sykdom.

Les mer

Yrkessykdom/skade
Har du fått kreft som følge av skadelige påvirkninger i arbeidslivet, kan kreftsykdommen godkjennes som en yrkessykdom likestilt med yrkesskade. Unntaksvis kan en kreftsykdom også anses som en yrkesskade fordi årsaken til utviklingen av kreft er en plutselig hendelse, for eksempel en strålingsulykke.

Les mer

I arbeid under og etter kreft
Mange som rammes av kreft ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig å avklare de muligheter man har. Arbeidsplassen er en for mange en viktig arena for deltakelse, fellesskap, rehabilitering og økonomi.

Les mer

Hjelp og rettigheter i kommunen
Er du syk, kan de daglige oppgavene være vanskelige å gjennomføre. Det finnes flere kommunale og frivillige tjenester som kan bidra til å gjøre hverdagen din lettere.

Les mer

EØS/EU/Nordisk konvensjon om trygderettighetene
Som utenlandsk statsborger i Norge, eller som norsk statsborger i utlandet, kan du ha flere ulike trygderettigheter.

Les mer