Bør du være åpen om kreftdiagnosen når du søker jobb?

Det finnes ingen fasit på om du bør være åpen eller ikke om kreft og senskader i en jobbsøkerprosess. Men det er noen ting du bør tenke igjennom før du velger hva som er riktig for deg.

Har arbeidsgiver lov til å spørre om min helse?

Arbeidsgiver kan ikke stille spørsmål om din helse utover å finne ut av om du kan utføre arbeidsoppgavene dine. Hvis du har vært syk, men nå er frisk og kan gjøre jobben uten problemer, kan ikke arbeidsgiver spørre om tidligere sykdom. Ifølge arbeidsmiljøloven kan arbeidsgiver heller ikke "iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte". Du trenger med andre ord ikke være redd for at arbeidsgiver har full oversikt over helseutfordringene dine når du kommer til intervju.

Hva bør jeg selv fortelle om helsen min?

Hvis du har et stort hull i CV-en og velger å ikke kommentere det, kan arbeidsgiver bli skeptisk og lure på hva du egentlig skjuler. Du bør derfor si noe om hva som har skjedd. Hvis du er helt frisk og kreftdiagnosen ikke lenger påvirker deg, kan du si: "Jeg jobbet ikke i den perioden fordi jeg var syk, men nå er jeg frisk og fungerer normalt igjen".

Hvis du sliter med senskader som påvirker jobben du skal gjøre, må du informere om det. Du kan ikke gi inntrykk av at du vil klare å gjøre jobben helt uten problemer, hvis det ikke stemmer. Du har faktisk opplysningsplikt når det gjelder forhold ved egen helse som gjør at du ikke vil være i stand til å utføre jobben. Husk at du kan be om tilrettelegging. Du bør også være åpen hvis du vet at du kommer til å bruke mye tid på kontroller eller behandling.

Når må jeg si noe om kreftdiagnosen?

Hvis du har et stort hull i CV-en som går over ett eller flere år, må du fortelle om det i både CV, søknad og intervju.

Hvis du har et lite hull, for eksempel hvis du har vært sykemeldt i noen måneder, trenger du ikke si noe verken i CV, søknad eller intervju.

Hvis du har behov for tilrettelegging, trenger du ikke si noe om det i CV eller søknad, men du må si det under intervjuet hvis du blir spurt om det. Hvis du ikke blir spurt om det, kan du vente med å si noe til du får et konkret jobbtilbud.

Vei opp for helseutfordringene

Finn en balanse mellom å være ærlig og ikke skremme arbeidsgiver. Arbeidsgiver ønsker å se deg som en ressurs og ikke som en person som krever ekstra mye. Her er eksempler på hvordan du kan trygge arbeidsgiver på at det går greit å ansette deg:

 • Så lenge jeg kan ha hjemmekontor på dårlige dager, klarer jeg å utføre oppgavene mine uten problemer.
 • Jeg trenger noen minutters hviletid i løpet av dagen, men ellers så jobber jeg raskt og effektivt.
 • Jeg må til kontroller ca en gang i måneden. Kan jeg søke om velferdspermisjon eller få fleksitid slik at jeg kan jobbe rundt disse avtalene?
 • I perioder er jeg en del sykemeldt, men jeg har avklart med NAV at de dekker arbeidsgiverperioden, så dere trenger ikke å tenke på utgiftene ved det.
 • Jeg kan kun jobbe 60 prosent, men jeg får lønnstilskudd fra NAV, så de dekker siste 40 prosent av lønnen. Dere får beløpet refundert fra NAV.
 • Jeg har en kontaktperson i NAV som følger meg opp, og som både dere og jeg kan prate med underveis om tilrettelegging og økonomisk støtte.

Les mer om tilrettelegging og hjelp og rettigheter.

Sykdom i sosiale medier

De aller fleste arbeidsgivere googler interessante kandidater til en stilling. De har ikke lov til kaste deg ut av søkerbunken på grunn av informasjon som finnes på nettet, men dessverre skjer dette i praksis. Det kan være lurt å tenke igjennom:

 • Hva har jeg delt?
 • Er informasjonen tilgjengelig for alle?
 • Bør jeg slette noe før jeg søker jobb? Selv om du sletter noe du selv har publisert, kan det ha blitt kopiert og publisert andre steder.

Hvis sykdomsinformasjon om deg ligger på nettet, er det vanskelig å skjule det i en jobbsøknad. Da bør du spille med åpne kort.

Fordeler ved å være åpen
 • Arbeidsgiver slipper å lure på hva hullet i CV-en egentlig skyldes.
 • Det kan være lettere å få tilrettelegging.
 • Ledere og kolleger får forståelse for dine helseutfordringer.
 • Du kan være deg selv, uten å måtte skjule noe.
Grunner til ikke å fortelle

Noen velger å la være å fortelle om tidligere sykdom. Her er noen grunner til det:

 • De syns ikke det er relevant for stillingen.
 • De ønsker å være "normale", som alle andre.
 • De vil at jobben skal være et fristed fra sykdom og senskader.
 • De frykter å bli diskriminert.
Vår anbefaling

Som du ser, finnes det dessverre ikke et tydelig svar på om du bør være åpen om kreft og senskader når du søker jobb. Tenk igjennom hva som er riktig for deg før du begynner å sende jobbsøknader.

Hvis kreftdiagnosen ikke påvirker deg i dag, og det ikke finnes sykdomshistorier om deg på internett, bør du ikke nevne det.

Hvis kreftdiagnosen eller senskader påvirker evnen til å utføre jobben du søker på, må du være åpen om det. Det blir en dårlig start, og kanskje grunnlag for opphevelse av arbeidskontrakten, hvis arbeidsgiver oppdager at du ikke kan utføre arbeidsoppgavene dine etter at du er ansatt. Finn noe som kan veie opp for helseutfordringene dine, som for eksempel tilrettelegging eller tiltak fra NAV, slik at arbeidsgiver skjønner at det ikke blir noe problem å ansette deg.

Hvis du må være åpen om senskader og behov for tilrettelegging, anbefaler vi at du venter med å si noe til du har fått et konkret jobbtilbud. Det er den beste måten å sikre at du ikke blir diskriminert underveis i jobbsøkerprosessen.

3 av 5 er åpne om kreftdiagnose

En undersøkelse blant Ung Kreft sine medlemmer viser at 3 av 5 vil være åpne og fortelle om kreftdiagnosen i en jobbsøkerprosess. 1 av 5 svarte at de ikke vil være åpne. Mange velger å ikke være åpne fordi de er redde for å bli diskriminert av arbeidsgiver.

Les hele undersøkelsen.

Føler åpenhet kan hindre meg å bli ansatt, for det kan oppfattes som skummelt og krevende dersom jeg skulle trenge tilrettelegging. På en annen side vet jeg at sykdommen min gir meg unik kompetanse med tanke på jobben jeg skal inn i.

– Ung kreftoverlever

Råd fra juristen

En ung kreftoverlever har spurt Kreftforeningens jurister om utfordringer rundt åpenhet i jobbsøkerprosessen.

Jeg kan ikke jobbe fullt, og det hindrer meg i å få jobb i det hele tatt i min bransje. Hva skjer hvis jeg søker full stilling, og så går ned i stilling etter at jeg har fått jobben? Kan de sparke meg da?

Kort svar: Diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse er forbudt. Unntak kan gjelde hvis du ikke klarer å utføre jobben du søker på. Hvis du ikke har sagt ifra i forkant, kan arbeidsgiver mene at ansettelsen er ugyldig. Det kan likevel hende at du har rett til å ikke si noe, men loven er ikke veldig tydelig i dette spørsmålet. Du bør veie din rett til å tie opp mot tillit, samarbeid og trivsel på den nye arbeidsplassen.

Fullt svar

Jurist i Kreftforeningen svarer: Spørsmålet ditt indikerer at du på søknadstidspunktet har en funksjonsnedsettelse og verken har mulighet for eller intensjon om å arbeide i full stilling i samsvar med stillingsutlysningen. Diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse er forbudt, jf. likestillings- og diskrimineringslovens § 6. Forbudet gjelder også ved ansettelse, jf. § 29. Arbeidsgiver har i ansettelsesprosessen ikke anledning til å innhente opplysninger om funksjonsnedsettelse, jf. § 30. Unntak kan gjelde dersom opplysningene har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket. Dette kan reise vanskelige spørsmål av etisk og juridisk karakter. Arbeidsgiver kan kanskje hevde at din fortielse innebærer brudd på en uttalt og nødvendig forutsetning for den utlyste stillingen med den konsekvens at ansettelsesavtalen blir ugyldig. Fra rettspraksis har vi imidlertid eksempel på at fortielse av graviditet, som etter likestillings- og diskrimineringsloven har samme vern som funksjonsnedsettelse, ikke medførte ugyldighet ved ansettelse i vikarstilling for en ansatt som skulle ut i svangerskapspermisjon. Din rett til å tie om din funksjonsnedsettelse bør du kanskje vurdere mot hensynet til framtidig tillits- og samarbeidsforhold etter ansettelse. Hvis du blir sykemeldt etter at du har tiltrådt, gjelder de vanlige regler for sykefravær, herunder oppsigelsesvernet ved sykdom.

Les mer om